„Ludowe źródła kultury” w Swołowie

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ludowe źródła kultury”, której pierwsza edycja pod nazwą „Religijność ludowa” odbędzie się w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie (Oddział Etnografii Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku), w dniach 26-27 maja 2022 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ludowe źródła kultury” w Swołowie

Ludowe źródła kultury to wydawałoby się oczywisty zespół problematyki występujący przy analizie procesów cywilizacyjnych. Jednakże szczególnie w polskiej tradycji badawczej epitet „ludowy” naznaczony jest nieneutralnym czynnikiem semantycznym, który należy w dzisiejszej rzeczywistości kulturowej zredefiniować. Jest to konieczne, ponieważ dawne systemy opisu nie są na tyle operatywne, aby współczesne konteksty ludowości przedstawić w realiach postmodernizmu.

Warto zatem rozważyć, co w istocie jest ludowym źródłem kultury i na ile pomocny jest tutaj namysł historii społecznej czy też krytyki archetypiczno-religioznawczej? Należy również wskazać na produktywność analizy przestrzeni wiejskiej oraz ekspansję środowiska miejskiego i jego „folkloru”? Dodatkowo zarysowuje się konieczność zdefiniowania relacji semantycznych pomiędzy tradycyjnym rozumieniem ludowości (wiejskości) i masowości (kultura popularna). W przypadku konferencji organizowanych na Pomorzu należy stale pamiętać o napięciu pomiędzy ludowością a etnicznością, stąd ludowe źródła kultury dla żywiołów narodowych Polaków, Niemców i Kaszubów mogą być rozumiane odmiennie.

Program konferencji

26 maja 2022 r.

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie zagroda nr 15: sala konferencyjna (A)
9.00-9.20 Otwarcie Konferencji
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku
dr hab. inż. prof. AP Zbigniew Osadowski
Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Marzenna Mazur

Dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Miloš Řezník
Kierownik naukowy cyklu konferencji
Daniel Kalinowski

Panel I – Oblicza religijności ludowej – prowadzenie Marzenna Mazur

9.20-9.40 prof. dr hab. Miloš Řeznik (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), Naród, tradycja przedchrześcijańska i poszukiwanie ducha ludu
9.40-10.00 prof. dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Religia ludowa w ujęciu Stefana Wyszyńskiego
10.00-10.20 prof. dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Boży internet… O Józefa Chełmowskiego ambicjach zrozumienia wszystkiego

10.20-10.40 dr Andrzej Stachowiak (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku), Od pobożności ludowej do religijności postsekularnej
10.40-11.10 – Dyskusja nad referatami i przerwa kawowa

Otwarcie wystawy:
Chodzenie za polem. Nocny obrzęd inicjacyjny

Panel II – Religijność w tradycji ludowej – prowadzenie Daniel Kalinowski

11.10-11.30 mgr Tomasz Rak (Muzeum Okręgowe w Lesznie),
Poszukiwanie źródeł kultury ludowej Ryszarda Berwińskiego

11.30-11.50 mgr Ewa Tomaszewska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Ludowe obrzędy wiosenne w folklorystycznych odsłonach

11.50-12.10 mgr Damian Kozłowski (Muzeum Wsi Kieleckiej,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Różne oblicza
opłatka w polskiej tradycji ludowej

12.10-12.30 mgr Magdalena Lica-Kaczan (Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim), Magia agrarna i rytuały inicjacji w obrzędowym chodzeniu za polem na Mazowszu Łowickim

12.30-13.00 – Dyskusja nad referatami i przerwa kawowa

Panel III – Regionalne i lokalne odcienie pobożności – prowadzenie Miloš Řeznik

13.00-13.20 dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie), Od wiejskiego kościoła, przez szopy i magazyny po wieże wielkich kościołów gotyckich – znaczenie ludowej pobożności w procesie przekształcania górnośląskiej przestrzeni w czasach industrializacji*

13.20-13.40 dr Bartłomiej Gapiński (Uniwersytet Jagielloński), Maria Patyk (1924-2011) jako animatorka kultury kujawskiej

13.40-14.00 mgr Beata Jankowska (Akademia Pomorska w Słupsku), Obraz Kalwarii Wejherowskiej – miejsca kultu pątniczego w literaturze kaszubskiej
14.00-14.20 prof. dr hab. Adela Kuik-Kalinowska (Akademia
Pomorska w Słupsku), Święte niewiasty chrześcijaństwa
w ludowej tradycji Kaszub*
14.20-15.20 – Przerwa obiadowa – Swołowo, zagroda nr 15

Panel IV – Pobożność w zwierciadle folkloru – prowadzenie Andrzej Stachowiak

15.20-15.40 mgr Anita Brzyszcz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ludowa teoria wszystkiego – artefakty racjonalności ludowej w narracji memów internetowych

15.40-16.00 mgr Kamil Łażewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Figle i żarty w kościele i na parafii jako przejaw ludowej kultury śmiechu w tekstach polskich bajek ludowych

16.00-16.20 mgr Dorota Śmietana-Bołwako (Akademia Pomorska w Słupsku), O duchach, duszkach, diabłach i upiorach – strachy w literackich legendach pomorskich

16.20-16.40 mgr Elżbieta Broda (Akademia Pomorska w Słupsku), O zaczarowanym kocie, diabelskim kamieniu, Górze Trosk, skarbach – wierzenia, mity, legendy ziemi sławieńskiej w literaturze i kulturze współczesnej

16.40-17.30 – Dyskusja nad referatami i przerwa kawowa
17.30-18.30 – Prezentacja filmu Dotknąć obrazu i dyskusja z Autorkami
19.00-22.00 – Kolacja i spotkanie integracyjne

27 maja 2022 r.

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie zagroda nr 15: sala konferencyjna (A) oraz sala „Tkactwo na Pomorzu” (B)

Panel Va – W kręgu wierzeń nie/przed-chrześcijańskich – sala A – prowadzenie Miloš Řeznik

9.00-9.20 dr Paweł Szczepanik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Religijność ludowa wczesnośredniowiecznych Słowian. Rozważania z zakresu etnoarcheologii religii

9.20-9.40 dr Rafał Foltyn (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku), Relikty przedchrześcijańskich wierzeń na średnio-wiecznym Pomorzu i w Polsce

9.40-10.00 mgr Dawid Lipiński (Polskie Towarzystwo Filologiczne Oddział Gdański), Bóstwa leśne i zbożowe w wierzeniach Pomorzan. Analiza strukturalna

10.00-10.20 – Przerwa kawowa

Panel Vb – W kręgu wierzeń…

sala A – prowadzenie Daniel Kalinowski

10.20-10.40 mgr Tatiana Slowi (badaczka niezależna), Słowiańska Tròjbogini a cykl życia człowieka i przyrody. O triadzie Marzanna/Mokosz/Dziewanna

10.40-11.00 lic. Nikola Dąbrowska (MPŚ w Słupsku, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Chybski Utopiec – przykład symbiozy religijności i wierzeń ludowych

11.00-11.20 lic. Mikołaj Jarmakowski (Uniwersytet Gdański), Bałtosłowiański mitologem zaślubin Słońca i Księżyca oraz jego ślady w polskiej obrzędowości ludowej

11.20-11.40 – Dyskusja nad referatami

Panel VI – Skale pobożności ludowej – sala A – prowadzenie Miloš Řeznik

11.40-12.00 dr Anna Pigoń (Uniwersytet Wrocławski), Religijność góralek podhalańskich w literaturze do 1939 roku

12.00-12.20 mgr Ewa Kulpa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Elementy mitologii i wierzeń kamczackich Koriaków

12.20-12.40 mgr Ewelina Wiżentas (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Religijność w polskiej wsi Wierszyna na Syberii

12.40-13.00 mgr Grzegorz Piaskowski (Muzeum Mazowieckie w Płocku), Buddyzm na wsi. Recepcja ośrodka buddyzmu tybetańskiego w tradycyjnej społeczności wiejskiej Północnego Mazowsza

Panel VII – Percepcja sacrum – sala B – prowadzenie Andrzej Stachowiak

11.40-12.00 dr Agata Bielak (Instytut Slawistyki PAN), Patron chroniący przed wilkami czy dawca prezentów? Dwa obrazy świętego Mikołaja w polskiej tradycji ludowej*

12.00-12.20 mgr Ewa Kozik (UŚ w Katowicach), Święty Florian – patron funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Sposoby percepcji świętości

12.20-12.40 mgr Agata Witkowska (Muzeum Wsi Lubelskiej), Kult św. Jana Nepomucena na Lubelszczyźnie

12.40-13.00 mgr Mikołaj Radomski (MPŚ w Słupsku), Przywoływanie instancji sakralnych w zamawianiach ludowych na Pomorzu

13.00-13.30 – Dyskusja i przerwa kawowa (sala A i B)

Panel VIII – Zakresy religijności ludowej – sala A – prowadzenie Daniel Kalinowski

13.30-13.50 dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka (UMK w Toruniu, PTL o/Toruń), Sakralny wymiar jedzenia – od stołu do festiwalu

13.50-14.10 mgr Małgorzata Dubasiewicz (UG), Interpretacja wybranych gestów podejmowanych wobec wizerunków świętych w kulturze religijnej w Polsce na przełomie XIX i XX w.

14.10-14.30 lic. Magdalena Kaczmarek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Oddziaływania za pomocą religii na światopogląd ludowy w XIX-wiecznej Polsce w świetle czasopisma „Dzwonek”

14.30-14.50 dr Iryna Kowal-Fuczyło (Rylsky Instytut Historii Sztuki, Folkloru i Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), Przejawy religijności w internetowym folklorze wojny rosyjsko-ukraińskiej

Panel IX – Sacrum i krajobraz wiejski – sala B – prowadzenie Andrzej Stachowiak
13.30-13.50 dr Andrzej Chludziński (Wydawnictwo Jasne),
mgr Krzysztof Kowalski (Muzeum Narodowe w Szczecinie),

Tematyka ludowa w zdigitalizowanym pomorskim zasobie toponimicznym Roberta Holstena z lat 30. XX w.

13.50-14.10 dr Rafał Kleśta-Nawrocki (UMK w Toruniu),

Percepcja przyrody w kulturze ludowej. Między myśleniem mityczno-magicznym a ekologią

14.10-14.30 mgr Joanna Jezierska (Zamek w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku), Miejsca kultu w krajobrazie wiejskim Dolnego Powiśla w XX w. i początkach XXI w.

14.30-14.50 mgr Marcin Krowiak (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku), Między cerkwią, synagogą i kościołem. Obiekty sakralne w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
14.50-15.30 – Dyskusja i zakończenie konferencji (sala A)
15.30 – Obiad i pożegnania – Swołowo, zagroda nr 15