Zdalna sesja Rady Miejskiej w Słupsku zwołana na 29 grudnia 2021 roku

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska zwołała sesję na 29 grudnia 2021 r. o godz.9-tej w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się odległość.

Porządek obrad został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www: http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/282.html

Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

Przyjrzyjmy się porządkowi obrad. Wszystko normalne. Budżet trzeba uchwalić. Będzie też zapewne upomnienie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku. (Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 39/10).)

Moją uwagę zwrócił jednak punkt 8 brzmiący – Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnące w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 39/3).

Zniesienia form ochrony. Można z tego punktu wysnuć tezę, że po prostu planowana jest wycinka drzew uznanych za Pomniki Ochrony Przyrody. A to już nieładnie.

Intrygujący, w stopniu umiarkowanym, jest ten punkt obrad i będę się starał cokolwiek dowiedzieć dlaczego Radni chcą podjąć takie działania i jaki jest cel tych działań. Bo raczej nie ochrona przyrody.

Gwoli przypomnienia.

Słupskie Pomniki Ochrony Przyrody

cyt.:
„Na terenie Słupska zlokalizowane są 93 pomniki przyrody. 71 z nich zostały ustanowione przez Radę Miejską w Słupsku, natomiast 22 przez Wojewodę.

Na pomniki przyrody w Słupsku składają się:

pojedyncze drzewa – 69
grupy drzew – 19,
aleje drzew – 5.

Wzrastające zagrożenie zasobów przyrody naszego kraju stwarza konieczność podejmowania wszelkich działań umożliwiających ochronę najcenniejszych pod względem przyrodniczym terenów i obiektów. Dotyczą one nawet pojedynczych tworów przyrody ożywionej i nieożywionej, które mogą być obejmowane ochrona indywidualną jako pomniki przyrody.

Za pomnik przyrody, w pojęciu przepisów o ochronie przyrody obowiązujących obecnie w naszym kraju, uważany jest wyróżniający się twór lub skupienie tworów przyrody żywej lub nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.”

Powyższa deklaracja ujęta jest na stronie www Miasta Słupsk – https://www.slupsk.pl/mieszkaniec/srodowisko/pomniki-przyrody

Z kolei na tej stronie www, można przeczytać opracowaną przez Miasto Słupsk broszurę: Słupskie Pomniki Przyrody
https://docplayer.pl/62425901-Drodzy-mieszkancy-slupska.html