Darmowe porady prawne dla mieszkańców powiatu słupskiego

Od dzisiaj, czyli 4 stycznia rozpoczęły funkcjonowanie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla  mieszkańców powiatu słupskiego. Powiat Słupski uruchomił 4 punkty: dwa w Słupsku oraz po jednym w Główczycach i Kępicach.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
Podmioty uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej to osoby fizyczne, które spełniają jedną z poniższych przesłanek:
– w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
– posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
– uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
– nie ukończyły 26 lat,
– ukończyły 65 lat,
– w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Darmowe porady prawne

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polega na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
– udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie obejmuje:
– spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
– spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
HARMONOGRAM
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Główczyce ul. , ul. Kościuszki 15A L.p.
Dni tygodnia
Godziny
1.
poniedziałek
14.00 – 18.00
2.
wtorek
8.00 – 12.00
3.
środa
14.00 – 18.00
4.
czwartek
8.00 – 12.00
5.
piątek
8.00 – 12.00
HARMONOGRAM
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Kępice, ul. Niepodległości 6 / 19 L.p.
Dni tygodnia
Godziny
1.
poniedziałek
15.00 – 19.00
2.
wtorek
15.00 – 19.00
3.
środa
15.00 – 19.00
4.
czwartek
15.00 – 19.00
5.
piątek
15.00 – 19.00

HARMONOGRAM
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Słupsk, ul. Sienkiewicza 20/102 – punkt nr 1 L.p.
Dni tygodnia
Godziny
1.
poniedziałek
8.00 – 12.00
2.
wtorek
14.00 – 18.00
3.
środa
8.00 – 12.00
4.
czwartek
14.00 – 18.00
5.
piątek
8.00 – 12.00

HARMONOGRAM
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Słupsk, ul. Sienkiewicza 20/102 – punkt nr 2 L.p.
Dni tygodnia
Godziny
1.
poniedziałek
14.00 – 18.00
2.
wtorek
8.00 – 12.00
3.
środa
14.00 – 18.00
4.
czwartek
8.00 – 12.00
5.
piątek
12.00 – 16.00