Podtopienia w regionie a Kobylnica buduje zbiorniki retencyjne

W okresie obfitych opadów czy intensywnych roztopów będą gromadzić nadmiar wody. Na wypadek ewentualnych susz będą stanowić bardzo ważny punkt jej poboru.

Na takie przygotowanie czterech zbiorników wodnych w Gminie Kobylnica potrzeba będzie ponad miliona złotych. Pieniądze już znaleziono, teraz czas na realizację całej inwestycji. Po jej zakończeniu będziemy jeszcze lepiej przygotowani na wypadek ewentualnych klęsk żywiołowych.

Zbiorniki retencyjne

Panujące na terenie Polski warunki klimatyczne wraz z anomaliami pogodowymi sprawiają, że coraz częściej pojawia się problem nadmiaru wody podczas obfitych opadów, czy też śnieżnych roztopów, lub też jej braku – w czasie długotrwałych okresów susz i wysokich temperatur.

Negatywne konsekwencje występowania niniejszych zjawisk potęguje fakt, iż znaczna część zasobów wodnych nie jest właściwie zagospodarowana.

W przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom anomalii pogodowych w Gminie Kobylnica ma pomóc inwestycja, która obejmie zbiorniki wodne. Samorząd pozyskał pieniądze na renaturyzację akwenów w Runowie Sławieńskim, Sycewicach, Zębowie oraz Reblinie.

Jedną z najlepszych form magazynowania wody jest „mała retencja”, która może być także wykorzystana jako narzędzie do zapobiegania powodziom i suszom.

Jednak brak stosowania podstawowych zasad właściwego gospodarowania wodami może wpłynąć na pogorszenie parametrów zbiorników retencyjnych, co w konsekwencji prowadzi do ich eutrofizacji i całkowitej degradacji.

Przykład ich prawidłowego przygotowania, wykorzystania oraz zagospodarowania będziemy już wkrótce mogli obserwować w Gminie Kobylnica.

Zapobieganie potencjalnym zagrożeniom

Głównym założeniem realizowanego przez samorząd projektu będzie skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom w postaci katastrof ekologicznych i ograniczanie ich skutków poprzez utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę.

– Chodzi o zbiorniki wodne, które znajdują się w Runowie Sławieńskim, Sycewicach, Zębowie oraz Reblinie – informuje Karol Kotusiewicz z gminy Kobylnica.

– Głównymi problemami tych zbiorników jest zanieczyszczenie, zamulenie i zarastanie oraz zły przepływ wody.

Dlatego w pierwszej kolejności podjęte zostaną działania zmierzające do ich renaturyzacji.

Proces ten obejmować będzie między innymi usunięcie zamulenia, usunięcie roślinności nadmiernie pokrywającej dno i brzegi, udrożnienie i oczyszczenie istniejących przepustów, konserwację rowów odpływowych, odbudowę skarp, oczyszczenie i remont pobliskich studzienek – dodaje Kotusiewicz.

Dalszym elementem renaturyzacji będą zabiegi biologiczne polegające na przywróceniu zbiornikowi cech naturalnego wyglądu.

Zrealizowane to będzie poprzez wprowadzenie gatunków roślinności, w celu zwiększenia różnorodności siedliskowej i biologicznej i przywrócenie procesów samooczyszczania wody i poprawy ekologicznej łączności z terenem przyległym.

Zamierzone działania renowacyjne ukierunkowane są na poprawę warunków technicznych obiektów retencjonujących wodę.

Przełoży się to na minimalizację katastrof wywołanych czynnikami naturalnymi.

Przywrócenie naturalnego ekosystemu

Działania obejmować będą między innymi przywrócenie naturalnego ekosystemu dla siedlisk przyrodniczych, poprzez renaturyzację zbiorników wody na terenie Gminy Kobylnica wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem otoczenia wokół nich.

Zwiększony zostanie również stopień ochrony i zabezpieczenia środowiska naturalnego, w tym cennych form ochrony przyrody na terenie Gminy Kobylnica.

Efektem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę na terenie Gminy Kobylnica poprzez wykonanie kompleksowych zabiegów renaturyzacyjnych zbiorników wody znajdujących się w Reblinie,Runowie Sławieńskim Sycewicach i Zębowie, wraz z zagospodarowaniem i uporządkowanie otoczenia wokół nich.

Głównym celem projektu „Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica” jest wzmocnienie odporności regionu na zmiany klimatu, w tym powodzie i susze oraz zapobieganie zagrożeniom środowiska i ograniczenia niekorzystnego wpływu ich skutków na poziom bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego, poprzez utrzymanie i rozwijanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę na terenie Gminy Kobylnica.

Na poprawę stanu czterech zbiorników wodnych na terenie Gminy Kobylnica potrzeba będzie ponad milion złotych.

Starania samorządu zaowocowały otrzymaniem dofinansowania na całość prac w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Umowę w tej sprawie podpisano 18 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.