Jak wolontariat – to w Hiszpanii

Wolontariat europejski to doskonała szansa na poznanie innych krajów, podniesienie umiejętności językowych, a także niesamowita przygoda. Prezydent Słupska, Robert Biedroń, zachęca młodych mieszkańców miasta, zainteresowanych wyjazdem do Hiszpanii, do składania stosownych dokumentów.

Projekt jest prowadzony w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. Wolontariat będzie realizowany w Wydziale Sportu i Młodzieży prowadzonego przez Radę Miasta Carral od września 2015 roku do 2 marca 2016 roku. Na ten cel Słupsk otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.724,17 euro.

Jak wolontariat – to w Hiszpanii

Kto może wyjechać?

Projekt jest adresowany do osób z przedziału wiekowego 18-30 lat, które bardzo dobrze posługują się językiem angielskim lub hiszpańskim. Chętni muszą posiadać obywatelstwo Unii Europejskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów wyższych.

Jakie zadania będzie wykonywał wolontariusz?

W ramach Wolontariatu europejskiego uczestnik będzie musiał wykonywać różnorodne zadania. Należą do nich:

  • udzielanie wsparcia, prowadzenie działań i doradztwa dla młodzieży, w realizacji zajęć w czasie wolnym, w przygotowaniu dokumentów i materiałów upowszechniających dla młodzieży oraz w organizacji warsztatów, seminariów i innych wydarzeń, również kierowane do tej grupy docelowej;
  • promowanie stowarzyszeń i wolontariatu, zwiększenie udziału obywateli w życiu Miasta Carral;
  • udzielanie wsparcia podczas prowadzenia działań społeczno-kulturowych osobom starszym, młodzieży i innym grupom docelowym, związanych z integracją społeczną osób zagrożonych wykluczeniem;
  • udzielanie wsparcia w działaniach związanych z ochroną, zwiększaniem świadomości i upowszechnianiem kultury i rewitalizacji dziedzictwa historycznego i architektonicznego;
  • udział w organizacji lokalnych festynów i tradycji;
  • udzielanie wsparcia w organizowaniu działań związanych z turystyką aktywną, ochroną środowiska, dziedzictwa i natury w regionie;
  • wsparcie działań związanych z nauczaniem języków obcych w szkołach, udział w kampaniach promujących takie wartości jak równość, wielokulturowość, zdrowie, edukacja;
  • udział w nieformalnych i formalnych działaniach edukacyjnych dla młodych ludzi, takich jak obozy letnie, place zabaw, działania służące wspieraniu czytania.

W jaki sposób można aplikować?

Kandydaci powinni złożyć stosowne zgłoszenie i dołączyć do niego, list motywacyjny oraz CV (w języku polskim i angielskim/hiszpańskim) oraz kserokopię dowodu osobistego. Dodatkowo należy przygotować dokumenty poświadczający wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz dokument potwierdzający znajomość języka obcego. Każdy z nich należy krótko opisać w języku angielskim. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być podpisane oraz opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. Poz. 1182 z późn. zm.).”

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku, pokój 104, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk w zamkniętej kopercie albo przesłać pocztą na adres urzędu z dopiskiem:”Wolontariat Europejski”, w terminie do 8 lipca 2015 r..Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 9 lipca 2015 r. w pokoju 104 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Osoba wyłoniona zostanie o tym poinformowana telefonicznie.