Znowelizowane przepisy dotyczące rejestracji pojazdów

Z dniem 01.01.2020 r. w życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przepisy przewidują nakładanie kar pieniężnych w wysokości od 200 do 1000 zł dla właścicieli pojazdów, którzy w terminie 30 dni nie dokonają rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, pojazdu nabytego i już zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także nie zawiadomią o zbyciu pojazdu – dotyczy zakupu/sprzedaży po 31 grudnia 2019.

Kary będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez prezydenta / starostę i będą stanowić dochód gminy / powiatu.

W dniu 24.12.2019 roku Ministerstwo Infrastruktury wydało oświadczenie, uzgodnione m.in. z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Wydziałów Komunikacji, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich, w którym przedstawiono wspólne stanowisko informujące, że wskazane powyżej przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie ww. ustawy („prawo nie działa wstecz”).

Tym samym wszelkie umowy kupna/sprzedaży, faktury i inne dokumenty przenoszące prawo własności pojazdów zawarte do dnia 31 grudnia 2019 r., nie będą brane pod uwagę w kontekście nakładania kar.

W praktyce oznacza to, że pierwsze takie decyzje będą wydawane z początkiem lutego 2020 roku.

Na dzień dzisiejszy nie ukazały się jeszcze żadne przepisy wykonawcze, nie opracowano także szczegółowych procedur związanych z karami pieniężnymi.

W komunikacie ministerstwa poinformowano, że trwają uzgodnienia z ww. podmiotami. Mają one być sfinalizowane w styczniu 2020 r. a następnie przekazane organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów.