Znamy szczegóły nowych zasad przyznawania 500 plus

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2017/18 będą przyjmowane od 1 sierpnia. Składać je można w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul.Słonecznej 15d w pokoju nr 12 w godzinach 8.00 – 15.00.

Formularze dostępne będą na stronie www.mopr.slupsk.pl oraz w Ośrodku. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc po numer 59-848-10-50.

Najważniejsze zmiany w programie 500 plus

  1. Nowe formularze wniosków.
  2. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę
    samotnie wychowującą dziecko.

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów: dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym będzie
ustalany w oparciu o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, którego dane będą podstawą do ustalenia dochodu z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zaświadczenie, które należy dołączyć do wniosku powinno zawierać informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku.