ZIM Słupsk – ulica Piłsudskiego

Jutro, czyli w czwartek 18 czerwca drogowcy zamykają ulicę Piłsudskiego w Słupsku. Od skrzyżowania z 11 listopada do kościoła św. Maksymiliana Kolbego ulica będzie nieprzejezdna. Objazd wyznaczono przez ulicę Małcużyńskiego, Norwida i Szczecińską.

ZIM Słupsk – Zamykają ulicę Piłsudskiego

Zamknięcie nowego odcinka ulicy Piłsudskiego jest spowodowane pracami budowlanymi ringu miejskiego. – Zamknięcie ulicy spowodowane jest koniecznością położenia nowej nawierzchni – mówi Jarosław Borecki, zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. – Prace potrwają dwa, trzy miesiące.

Leksykon:

Przedmiotem działania Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku jest w szczególności:

1) w zakresie zarządzania drogami:

a) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych;
b) zaciąganie zobowiązań na przygotowanie i realizację zadań do kwotustalonych w budżecie Miasta na dany rok;
c) opracowanie projektów rozwoju sieci drogowej oraz opiniowanie i opracowanieprojektów organizacji ruchu;
d) pełnienie funkcji inwestora oraz inżyniera kontraktu;
e) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych,urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
f) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
g) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanieinnych zadań na rzecz obronności kraju;
h) nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym;
i) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranieopłat i kar pieniężnych;
j) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
k) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych;
l) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynieryjnychdla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii;
m) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego i czynników związanychz tym ruchem;
n) pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznychna terenie Miasta oraz kar pieniężnych za nieuiszczanie opłaty w strefiepłatnego parkowania;
o) utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych;
p) zarządzanie oświetleniem drogowym;
r) opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanieo tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planówzagospodarowania przestrzennego;
s) opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego oraz projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanychna terenach przyległych do pasa drogowego dróg publicznych w zakresienależącym do kompetencji;

2) w zakresie zarządzania zielenią miejską:

a) bieżące utrzymanie terenów zielonych Miasta;
b) zlecanie oraz nadzór nad robotami porządkowymi i pielęgnacyjno– konserwacyjnymi;
c) zlecanie prac remontowo – modernizacyjnych na obiektach zieleni oraz nadzórnad tymi pracami;
d) uzgadnianie i opiniowanie inwestycji;

3) w zakresie zarządzania transportem zbiorowym:

a) planowanie sieci komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi liniami autobusowymi;
b) określanie szczegółowego zakresu zamówień usług przewozowych;
c) dostosowanie rozkładów jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych dopotrzeb przewozowych;
d) wybór przewoźników i zawieranie umów;
e) kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ichjakości;
f) rozliczanie za świadczone przez przewoźnika usługi przewozowe według zasadustalonych w umowie;
g) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozówpasażerskich;
h) podejmowanie działań dotyczących systemów informacji pasażerskiej;
i) podejmowanie inicjatyw dotyczących zarządzania ruchem w celu zapewnieniapriorytetów dla ruchu autobusowego;
j) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
k) udział w pracach nad projektami polityki transportowej Miasta i planami rozwojutransportu oraz udział w realizacji tej polityki;
l) analiza polityki taryfowej i przedstawianie wniosków racjonalizujących politykętaryfową;
m) organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz zapewnienie kontroli biletów;
n) administrowanie i zarządzanie przystankami komunikacji zbiorowej;
o) uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na komunikację zbiorową;

4) w zakresie zarządzania cmentarzami:

a) prace związane z zakładaniem i rozszerzaniem cmentarzy komunalnych;
b) wyznaczanie nowych pól grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowaniacmentarzy;
c) ustalanie kwater i oznaczanie pól grzebalnych;
d) nadzór nad wykonywaniem ekshumacji;
e) realizacja zadań zleconych Miastu w ramach porozumienia z Wojewodą Pomorskimz zakresu organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzamiwojennymi;
f) utrzymanie w należytym stanie budynków i budowli znajdujących się na tereniecmentarzy komunalnych;
g) utrzymanie w należytym stanie estetyczno – porządkowym cmentarzy wrazz pielęgnacją znajdującej się tam zieleni;
h) zlecanie oraz nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi oraz eksploatacyjnymi.

5) w zakresie administracji cmentarzami:

a) prowadzenie wieczystych ksiąg zmarłych;
b) przyjmowanie i parafowanie dokumentów stanowiących podstawę do pochowaniazmarłych na cmentarzach;
c) wyrażanie zgody na pochowanie na cmentarzach komunalnych zwłok przywiezionychz zagranicy;
d) opiniowanie wniosków oraz wyrażanie zgody na:- wykonanie pochówku w grobie rodzinnym (murowanym, głębinowym);- wykonywanie ekshumacji;
e) prowadzenie ewidencji:
– grobów murowanych i rodzinnych;
– wykonanych ekshumacji;
– korespondencji dotyczącej informacji o osobach pochowanych na danym cmentarzu komunalnym;
f) wyznaczanie dni i godzin pochówków wg grafików;
g) przedkładanie Prezydentowi Miasta projektów zarządzeń w sprawie opłatobowiązujących na cmentarzach komunalnych celem zatwierdzenia;
h) nadzór nad działalnością podmiotów gospodarczych realizujących usługi nacmentarzach komunalnych na podstawie umów;
i) zabezpieczenie własnego mienia oraz zapewnienie dozoru nad cmentarzami;
j) pobieranie opłat wynikających z zarządzeń Prezydenta Miasta.

6) w zakresie zarządzania i administrowania lasami w Słupsku:

a) wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach,
b) nadzór nad magazynowaniem i sprzedażą drewna pozyskiwanego z terenówzieleni miejskiej, cmentarzy i lasów komunalnych;
c) prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lasach komunalnych Miastapoprzez:
– bieżące utrzymanie lasów komunalnych;
– realizację zadań gospodarczych wskazanych w uproszczonym planieurządzania lasów komunalnych i inwentaryzacji stanu lasu;
– zlecanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracami realizowanymi w lasachkomunalnych;
– dokonywanie odbioru i cechowanie drewna pozyskiwanego z lasówkomunalnych oraz wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna;
– dbanie o utrzymanie przez lasy komunalne statusu lasów ochronnych orazwspółpraca z instytucjami właściwymi w tym zakresie;
– opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz projektów budowlanych z punktuochrony lasów komunalnych;
– prowadzenie działań zmierzających do szerokiego udostępniania mieszkańcom Miasta terenów lasów komunalnych do celów rekreacyjnych oraz dydaktycznych;
– prowadzenie remontów i konserwacji ścieżek zdrowia oraz związanych z nimielementów małej architektury;

7) prowadzenie Izby Pamięci Słupszczan.

8) promowanie działalność Zarządu