Zaczyna się wielka akcja WORD namawiania do odblasków

WORD – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku, słupskie starostwo powiatowe oraz gminy powiatu słupskiego będą przekonywały pieszych do używania odblasków. W 2016 roku będzie prowadzona wielka kampania edukacyjna.

W wyniku porozumienia zawartego między dyrektorem WORD w Słupski i starostą słupskim kontynuowana będzie 2016 roku kampania informacyjnej ,,Pieszy w odblasku – koniecznie”

W spotkaniu organizacyjnym uczestniczyło ponad 20 osób – przedstawicieli starostwa powiatowego, przedstawicieli gmin powiatu słupskiego, instytucji z terenu powiatu słupskiego, policji, Szkoły Policji, Żandarmerii Wojskowej w Ustce, Straży Gminnych, Szkół z terenu powiatu słupskiego.

– Cęlęm spotkania było ustalenie koordynacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, czyli zmniejszenia ilości ofiar wypadków z udziałem pieszych – mówi Zbigniew Wiczkowski dyrektor WORD w Słupsku.

WORD namawiania do odblasków

Zakres kampanii informacyjnej tylko na obszarze powiatu słupskiego objąć ma w roku 2016 około 9.600 osób w podstawowych formach jak kampania informacyjna w środkach przekazu, spotkania i szkolenia w grupach w szkołach wszystkich typów, wydawanie materiałów informacyjnych (broszury) oraz elementów odblaskowych dla osób objętych programem.

W 2015 roku WORD Słupsk objął tą kampania ponad 11 000 osób – uczestników ruchu drogowego na obszarze regionu słupskiego (wszystkich powiatów byłego województwa słupskiego i powiatu sławieńskiego)

Zobacz: WORD Słupsk

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Jak podaje WORD na swojej stronie:

„Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego realizuje zadania, które ukierunkowane są na ograniczenie ilości tragicznych zdarzeń uczestników ruchu drogowego. Ograniczenie wypadków i zdarzeń drogowych wymaga skutecznego informowania społeczeństwa o zagrożeniach mogących wystąpić w związku z uczestnictwem w ruchu drogowym. Ciągła edukacja naszego społeczeństwa w zakresie przestrzegania prawa o ruchu drogowym jest naszym nadrzędnym celem. Nie wystarczy jednak znajomość obowiązującego w tym zakresie prawa, lecz świadomość, że prawo to dotyczy każdego uczestnika ruchu drogowego, a jego nieprzestrzeganie prowadzić może do tragicznych zdarzeń każdego z nas bez względu na to kto spowoduje zaistnienie zdarzenia drogowego.
Pogłębianie świadomości tragicznych konsekwencji zdarzeń drogowych i sposobów ograniczania ilości tych zdarzeń realizujemy przede wszystkim w formie współpracy ze szkołami wszystkich typów, z przedszkolami z udziałem Policji Miejskiej i Szkoły Policji.
Nasze kontakty ze szkołami dotyczą przede wszystkim udziału naszych specjalistów w zajęciach w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na prośbę szkół będziemy aktywnie uczestniczyć we wszelkich imprezach dotyczących tego zagadnienia. W szkołach gdzie nie ma warunków do profesjonalnego nauczania zajęć z wychowania komunikacyjnego – będziemy organizowali mobilne miasteczka ruchu drogowego w celu nauki jazdy rowerem i motorowerem, a nasi specjaliści będą wspierali nauczycieli w tych działaniach.
Dzięki zrozumieniu problemów wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym przez lokalne środki przekazu i dobrej współpracy WORD z redakcjami środków przekazu – mamy możliwość lepszej komunikacji z uczestnikami ruchu drogowego do których kierujemy nasze przesłanie realizowane pod hasłem „…aby na drogach było bezpieczniej”.
Ciągle liczymy na większe zaangażowanie samorządów lokalnych w realizacji wspólnych programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, w szczególności w czasie drogi do placówek oświatowych.
W miesiącu styczniu 2011 roku Prezydent RP podpisał długo oczekiwaną ustawę „O kierujących pojazdami”. Nowe prawo jest istotną zmianą w stosunku do prawa dotychczasowego, a wdrożenie nowych zasad i egzekwowanie nowego prawa jest dużym wyzwaniem dla uczestników ruchu drogowego, ale także dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego bowiem właśnie dla WORD zostały wyznaczone nowe, liczne zadania w związku z wdrożeniem nowego prawa.
Każdy z nas – uczestników ruchu drogowego ma i będzie miał wątpliwości w związku z ruchem na drogach szczególnie w kontekście ogromnych zmian w Prawie o ruchu drogowym i nowej ustawie o kierujących pojazdami. Chcemy te wątpliwości wspólnie rozwiązywać. Oczekujemy także na sugestie i propozycje dotyczące coraz większego udziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zadaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

– Czytamy na stronach WORD