Wymień śmieci na kwiaty

W sobotę na terenie PSZOK  Bałtycka EkoPrzystań odbędzie się akcja „Szok! Kwiaty za odpady w PSZOK!”. Każdy, kto zdecyduje się tego dnia oddać odpady do punktu, otrzyma ekologiczną aksamitkę.

Wymień śmieci na kwiaty

Akcja ma zachęcać mieszkańców Słupska do korzystania z PSZOK-u, a także podnieść świadomość społeczną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Do punktu bezpłatnie przyjmowane są: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, odpady zielone, odzież i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1 metr sześcienny na nieruchomość zamieszkałą na rok).

Akcja odbędzie się na terenie PSZOK Bałtycka EkoPrzystań, mieszczącego się przy ulicy Bałtyckiej 11A w godzinach od 10.00 do 14.oo.

W Słupsku działają dwa Punkty Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Wspomniana Bałtycka EkoPrzystań oraz PSZOK znajdujący się przy ulicy Szczecińskiej 112. PSZOKi są czynne w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.