Ustka dostała grube miliony na kolejne atrakcje turystyczne

Ustka otrzyma aż 3,38 mln zł na kompleksową ochronę i rewaloryzację obszarów cennych przyrodniczo. Ponadto kurort otrzyma również 829 tys. zł na budowę Centrum Integracji Społecznej i 154 tys. zł na sporządzenie programu rewitalizacji dla Ustki.

 

 

Złożony przez podległych mi urzędników projekt „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania dla Ustki to aż 3 381 261,84 zł.

 

 

– Za pieniądze unijne Ustka zamierza wybudować sieć ścieżek pieszo – rowerowych w Strefie A Uzdrowiska: wzdłuż klifu wraz z połączeniem z drogą – ul. Wczasową, od rozwidlenia ul. Rybackiej w kierunku wsi Przewłoka, na odcinku od rozwidlenia ul. Rybackiej wzdłuż drogi betonowej do skrzyżowania z ul. Wczasową , dojść do plaży zachodniej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wydm – informuje Jacek Graczyk, burmistrz Ustki. – Planowane jest również zagospodarowanie wyżej wymienionych terenów oraz lasku przy Trakcie Solidarności, parku u zbiegu ulic Wilczej i Kościelniaka, a także terenu przy Stawiku Seekenmoor. Zagospodarowanie polegać będzie na wykonaniu leśnych ścieżek edukacyjnych, zabezpieczeniu miejsc cennych przyrodniczo, nasadzeniu rodzimą roślinnością, montażu małej architektury i tablic edukacyjno-informacyjnych – zaznacza Jacek Graczyk.

 

 

Projekt zakłada również prowadzenie szerokich działań informacyjno- edukacyjnych z udziałem Nadleśnictwa Ustka, a także przygotowanie aplikacji mobilnej o skarbach usteckiej przyrody oraz szlakach pieszych i rowerowych, prowadzących przez obszary cenne przyrodniczo. Realizowany będzie w okresie od marca 2016 roku do listopada 2018 roku. Dzięki tym inwestycjom znacznie zwiększy się turystyczna atrakcyjność Ustki wśród turystów, kuracjuszy i mieszkańców. Rozwój wypoczynku, oparty na aktywnych formach rekreacji, umożliwi promowanie turystyki całorocznej, co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Ustki, a także pobudzenia gospodarczego.

 

 

Miasto złożyło także wniosek na realizacje projektu pod nazwą „ Postaw na pracę”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Wniosek zdobył w konkursie III miejsce.
Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska w latach od 2016 r. do 2018 r. Działania podejmowane będą w oparciu o partnerstwo z PUP w Słupsku oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Ustce, w ramach którego powstanie Centrum Integracji Społecznej.

 
Całkowita wartość projektu wynosi 975 000,00 zł, z czego 828 750,00 zł finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
– Projekt „Postaw na pracę” jest odpowiedzią na sytuacje problemowe związane z wykluczeniem społeczno – zawodowym osób korzystających z pomocy społecznej w mieście – tłumaczy burmistrz Graczyk. – Celem projektu jest zwiększenie w latach 2016-2018 aktywności społecznej i zawodowej osób biernych zawodowo, niepełnosprawnych i zagrożonych ubóstwem, w wieku aktywności zawodowej z terenu Ustki.

 

 

Z kolei 153 873,00 zł Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna otrzyma miasto na aktualizację Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Ustka.
W dokumencie tym określona zostanie lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszarów wskazanych do rewitalizacji, określonych Uchwałą Rady Miasta Ustka.
– Obszary wskazane do rewitalizacji obejmują jednostki urbanistyczne „E” i ” J” o najbardziej niekorzystniej sytuacji względem średniej dla miasta, w których stwierdzono nagromadzenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych – dodaje Graczyk.
Jednostka urbanistyczna „E” obejmuje zabudowę wielorodzinną przy ul. Grunwaldzkiej oraz obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Jednostka urbanistyczna „J” znajduje się między ulicą Darłowską i rzeką Słupią.