Urzędnicy pomogą znaleźć pracę

Słupski ratusz zamierza pośredniczyć w znajdowaniu pracowników poszukiwanych przez słupskie firmy. Według urzędników miejskich oferty zatrudnienia, które pojawiają się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy nie docierają do wszystkich.

Urzędnicy pomogą znaleźć pracę

– Firma Hydro Naval i firma Fazer Plast poszukują pracowników nie tylko jako wykwalifikowanych operatów maszyn CNC lub laminiarzy,ale także osoby niewykwalifikowane, które mogą być już na miejscu przez pracodawców przeszkolone – mówi Dagna Mikołajczak-Maśnicka z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku.

– Zachęcam do odwiedzenia stron internetowych tych firm i oferty pracy znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, ale zorientowaliśmy się, że nie do wszystkich te oferty docierają więc na miejskiej stronie internetowej Słupska w zakładce „Biznes” będziemy udostępniać aktualne oferty pracy, które będą przesyłać nam przedstawiciele lokalnych firm.

Kompedium


Rejestracja i ewidencja bezrobotnych/poszukujących pracy

REJESTRACJA

Osoba, poszukująca pracy zainteresowana między innymi usługami pośrednictwa pracy czy poradnictwa zawodowego, w celu dokonania rejestracji jako:

– osoba bezrobotna

zgłasza się osobiście do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana to na którego obszarze działania PUP przebywa, albo wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej MPiPS, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej

– osoba poszukująca pracy

zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy albo
wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej MPiPS, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy dokonuje się z dniem w którym osoba:
– zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy i przedłożyła komplet oryginalnych dokumentów (patrz zakładka – dokumenty do rejestracji) i po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy oświadczeń,

– złożyła wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego i po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

Urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumnetów, odmowy przekazania wymaganych danych, odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy lub nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów (bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany, profil zaufany ePUAP, podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego) oraz niestawiennictwa w PUP w wyznaczonym terminie do osobistej rejestracji wraz z dokumentami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na rejestracje osoby nie posiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz,U. z 2012 r. poz. 1299).

Odwiedź stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Znajdź lub ogłoś, że szukasz pracy w Ustce