Trudno uwierzyć, że na kanalizację wydaliśmy 50 milionów złotych

Po dwuletnich pracach zakończyła się realizacja przez Wodo­ciągi Słupsk inwestycji wartej 50 milionów złotych. To tak  zwany ring kanalizacyjny. Projekt „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”, współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

 

 

Projekt realizowany był przez na terenie trzech samorządów: Słupsk, gminy Kobylnica i gminy Słupsk. Między innymi dzięki bardzo dobrej współpracy samo­rządów możliwe było terminowe ukończenie całego przedsięwzięcia. Można wręcz powiedzieć, że stało się to już tradycją – analogiczna sytuacja miała miejsce z wcze­śniej realizowanym „Programem gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” (2006-2011).

 

 

 

– Celem generalnym projektu było zwiększenie możliwości przy­jęcia i oczyszczenia większej ilości ładunków zanieczyszczeń oraz optymalizacja procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Słupsku –   informuje Przemysław Lipski ze słupskich Wodociągów. – Wśród innych zadań wymienić należy m.in. ograniczenie uciążliwości odorowej  kompostowni. Z kolei budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej tzw. „Ringu kanalizacyjnego Słup­ska” to około 10 km nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej) pozwala na odciążenia istniejącego układu kanalizacyjnego w centrum miasta. Umożliwia odprowadzenie ścieków z południowych i wschodnich terenów przeznaczonych na rozwój w miejscowych planach zagospodarowania przestrzenne­go miasta Słupska i gminy Słupsk. Daje również w przyszłości możliwość współpra­cy z innymi gminami miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz zwiększa potencjał rozwojowy dla słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Redzikowie co w prakty­ce może oznaczać powstawanie nowych firm i nowe miejsca pracy – zaznacza Lipski.

 

 

 

W ramach zakończonego projektu zrealizowano 15 zadań na roboty budowlane (4 z nich zrealizowała Gmina Słupsk) oraz 2 zadania na dostawy. Koszt całkowi­ty projektu wyniósł ok. 48,5 mln zł, kwota dofinansowania z Funduszu Spójności – ok. 20,5 mln zł, a kwota dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 15 mln zł.