To już pewne. Słupsk i Ustka podpiszą umowy na rewitalizację

W poniedziałek 4 grudnia marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz włodarze miast podpiszą umowy na dofinansowanie projektów ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podpisanie umów odbędzie się w poniedziałek, 5 grudnia o godz. 12.00 do Słupska (kamienica przy ul. Długiej 21-22, umowy na rewitalizację w Słupsku i Ustce), a następnie o godz. 14.30 do Urzędu Miejskiego w Lęborku (Sala Rajców, pok. 101).

Przypomnijmy: Urząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkursy dla zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Słupsk, Ustka i Lębork znalazły się w gronie piętnastu pomorskich miast, które otrzymają dofinansowanie. Łączna wysokość dofinansowania w ramach RPO dla wszystkich miast to ponad 150 mln zł, a całkowity koszt realizacji projektów rewitalizacyjnych to 245 mln zł.

 

Środki unijne na rewitalizację to ogromny impuls rozwojowy dla obszarów miast, które dotychczas ze względu na występujące na ich terenie problemy społeczne, takie jak bezrobocie, ubóstwo, niesamodzielność mieszkańców, oraz zniszczoną infrastrukturę ulegały postępującej degradacji. Głównym celem prowadzonych działań rewitalizacyjnych będzie aktywizacja zawodowa i integracja społeczna mieszkańców. W ramach projektów poprawi się stan infrastruktury. Realizowane będą m.in. remonty dróg, renowacja obiektów o wartości architektonicznej i historycznej, kamienic, budynków użyteczności publicznej. Poprawi się estetyka parków miejskich oraz funkcjonalność miejsc rekreacji. Planowane działania są wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych, będą odpowiadać na problemy, potrzeby i sugestie mieszkańców.

Zmiany w Słupsku. Rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia

Działania społeczne przewidziane w projekcie skierowane będą do 400 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, a w szczególności do: seniorów, osób z niepełnosprawnością, rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin. Planowane działania będą dotyczyć 4 głównych inicjatyw: rozwoju usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, rozwoju i upowszechnienia teleopieki, utworzenia placówki wsparcia dziennego oraz rodzinnej poradni psychologicznej z mieszkaniem terapeutycznym.

W ramach działań infrastrukturalnych zagospodarowane zostaną Bulwary nad Słupią – powstaną kładki, ścieżka rowerowa, nowe miejsca do spacerowania, uprawiania sportów i wypoczynku. Przebudowane zostaną drogi na Podgrodziu: ulica Mostnika, Armii Krajowej, Dominikańska, Kowalska, Szarych Szeregów. Dodatkowo także w pozostałych rejonach: ul. Długa, Ogrodowa, Polna, Płowiecka, Sygietyńska i Świętopełka. Wyremontowane zostaną chodniki przy ul. Partyzantów oraz przy Powstańców Warszawskich, a także podwórka przy ulicach Partyzantów, Armii Krajowej, Szkolnej, Jaracza, Długiej, Polnej, Ogrodowej i Deotymy. Renowacji poddane zostaną zabytkowe obiekty – średniowieczna baszta obronna z budynkiem przymurnym, gdzie powstanie Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu i Centrum Seniora, a także kamienica Otto Freundlicha – tu powstanie Centrum Wsparcia, obejmujące np. Psychologiczną Poradnię Rodzinną oraz centrum dla start-upów. Przy ulicy Ogrodowej jeden z budynków zostanie zaadaptowany na rzecz Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki”. Ponadto przebudowana zostanie wozownia na potrzeby Nowego Teatru, powstanie w niej Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych. W ramach projektu zaplanowano odtworzenie zieleni i skwerów, w tym Parku Waldorffa z placem Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, Placu Powstańców Warszawskich, alei Sienkiewicza. Ważnym elementem projektu będzie remont i renowacja kamienic (16 kamienic komunalnych i 45 budynków wspólnot mieszkaniowych). Łączna wartość dwóch projektów rewitalizacji Słupska to 76,6 mln zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 42,5 mln zł.

Ustka dla mieszkańców. Usługi społeczne i infrastruktura

Działania w ramach rewitalizacji skoncentrowane będą na rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Wsparciem objętych zostanie 120 mieszkańców Ustki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. rodziców i dzieci, osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Powstanie Centrum Wsparcia Mieszkańców, gdzie świadczonych będzie szereg usług społecznych, m.in.: fizjoterapia, zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla rodziców i dzieci oraz poradnictwo zawodowe. Dla osób starszych powstanie Klubu Seniora pod nazwą „Klub Aktywnych”, który organizować będzie zajęcia rękodzielnicze, muzyczne, sportowe, literackie. Ponadto rozwinięty zostanie już funkcjonujący na terenie Ustki system teleopieki.