To już pewne. Powstanie Słupski Ośrodek Akademicki za grube miliony

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk podpiszą umowę finalizującą projekt SOA, będącą zwieńczeniem wieloletniej pracy nad tym przedsięwzięciem.

Słupska nauka otrzyma ponad 19 milionów złotych. Podpisanie umowy nastąpi 4 listopada.

Słupski Ośrodek Akademicki

Projekt „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” to projekt zmieniający główny profil kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Realizacja tego projektu pozwoli Uczelni otworzyć  się na potrzeby gospodarki i rynku pracy naszego, słupskiego subregionu.

Łączna wartości projektu wynosi 19.424.000 zł, z dofinansowaniem w kwocie 16 496 185 zł z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstanie czternaście nowych specjalności, w tym oczekiwanych przez pracodawców 6 specjalności inżynierskich – informuje Marzena Łukasik, dyrektor Biura Rektora.

Przed wpisaniem w projekt konkretnych kierunków i specjalności uczelnia przeprowadziła diagnozę potrzeb gospodarki na kierunki kształcenia studentów oraz oparła się na dostępnych badaniach wojewódzkich.

Z pozyskanych funduszy UE Akademia doposaży pracownie w nowoczesne pomoce naukowe i ICT niezbędne w kształceniu praktycznym na najwyższym poziomie.

W ramach projektu opracowane zostaną także programy kształcenia z udziałem pracodawców subregionu, w czym uczelnię wspierać będą jako partnerzy projektowi: PARR- SIT i SIPH.

Warto podkreślić, że pracodawcy będą  brali czynny udział także w procesach edukacji studentów. 

Specjalności

Specjalności inżynierskie, które już od roku akademickiego 2017/2018 poszerzą ofertę edukacyjną AP to:

  • materiałoznawstwo,
  • programowanie w robotyce i automatyce,
  • programowanie aplikacji mobilnych i internetowych,
  •  

  • odnawialne źródła energii,
  •  

  • przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską,
  • gospodarka komunalna i wodo-ściekowa

W ramach projektu SOA zostaną uruchomione oprócz ww. specjalności inżynierskich również nowe specjalności w trzech obszarach oczekiwanych przez gospodarkę subregionu: inteligentne technologie (ochrona cyberprzestrzeni, cybermedia, cyberzagrożenia, analiza danych w Business Intelligence), energetyka i środowisko (ekoenergetyka, biomonitoring i zrównoważony rozwój, oraz  turystyka i zdrowie (fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, rehabilitacja w opiece geriatrycznej).