Słupsk ma 7 spraw sądowych dotyczących akwaparku

Aż siedem spraw sądowych ma Słupsk w związku z budową parku wodnego. Nie których z nich miasto zostało pozwane, a w innych samo pozwało firmy wykonujące inwestycję. Dziś władze miasta ujawniły zestawienie spraw sądowych.

Słupsk ma 7 spraw sądowych dotyczących akwaparku

Jak zapewnia Robert Biedroń, prezydent Słupska bilans wszystkich spraw sądowych w sprawie parku wodnego „Trzy fale” jest dodatni. – Jeśli we wszystkich sprawa sądy wydadzą wyroki opiewające na sumy, które widnieją w pozwach to dla miasta będzie na finansowym plusie – zaznacza Biedroń. – To teoria, a jak skończą się w rzeczywistości te sprawy to nigdy nie wiadomo.

Sprawy sądowe Słupska w sprawie budowy parku wodnego.

1. Sprawa z powództwa Miasta Słupsk o zasądzenie od pozwanej spółki BUD – INVENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 720.485,64 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty, tytułem zapłaty zastrzeżonych na korzyść powoda kar umownych za nienależyte wykonanie przez pozwanego umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz z tytułu odstąpienia do umowy.

2. Sprawa z powództwa Budrem-Rybak sp. z o. o. spółki komandytowej przeciwko Miastu Słupsk o zapłatę kwoty 1.254.417,00 zł. Pozew nie został do dnia dzisiejszego doręczony, z korespondencji przedprocesowej wynikało, że spółka będzie dochodziła zwrotu potrąconej kary umownej za odstąpienie od umowy, zwrotu potrąconych kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy oraz odszkodowania za utracone korzyści.

3. sprawa karna przed Sądem Okręgowym w Słupsku dotycząca przedstawienia nierzetelnej listy osób wykonujących umowę z ramienia Invest-Bud sp. z o. o.

4. Sprawa z powództwa M&S Pomorskiej Fabryki Okien sp. z o.o. o zapłatę kwoty 67.718,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 12 lutego 2013 roku do dnia zapłaty, wniesiono przeciwko Przedsiębiorstwu Remontowo-Budowlanemu TERMOCHEM sp. z o. o. jako dłużnikowi głównemu oraz solidarnie przeciwko Miastu Słupsk jako inwestorowi odpowiedzialnemu za zapłatę podwykonawcy. Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Słupsku pod sygnaturą VI GC 120/13.

5. Sprawa o zapłatę kwoty 3.890.846,04 zł z odsetkami ustawowymi, pozew wniesiono w imieniu Miasta Słupska przeciwko Przedsiębiorstwu Remontowo-Budowlanemu TERMOCHEM sp. z o. o. (Głównemu Wykonawcy) jako zobowiązanemu do zwrotu wynagrodzenia, uiszczonego Podwykonawcom przez Inwestora.

6. Postępowanie upadłościowe w stosunku do Holma sp. z o. o., zgłoszono wierzytelność Miasta Słupska o zapłatę kar umownych za odstąpienie i opóźnienie. Ostatecznie uznano wierzytelność Miasta Słupska w kwocie 19.080.325,04 w kategorii IV.

7. Postępowanie upadłościowe w stosunku do TIWWAL sp. z o. o., zgłoszono wierzytelność Miasta Słupska o zapłatę kar umownych za odstąpienie i opóźnienie. Odmówiono wpisania roszczenia Miasta Słupska na listę wierzytelności.