Samorządowcy z całego regionu apelują do polskiego rządu

.Apel do Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia działań samorządów ziemi słupskiej i koszalińskiej w kierunku budowy drogi ekspresowej S6 na całym przebiegu

 

Mając na względzie harmonijny i zrównoważony rozwój Ziemi Słupskiej i Koszalińskiej oraz potrzebę przełamania występujących na ich obszarze barier rozwojowych i wykorzystania potencjałów, a także zapewnienia optymalnych warunków do zamieszkania i inwestowania mieszkańcom oraz przedsiębiorcom,  w imieniu Samorządów Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, Samorządów Ziemi Słupskiej oraz Koszalińskiej zwracamy się z apelem do Komisji Europejskiej o wsparcie działań zmierzających do budowy drogi ekspresowej S6 na całym jej przebiegu.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie decyzją polskiego Rządu dotyczącą wstrzymania prac przygotowawczych i odłożenia, na bliżej nieokreślony czas, realizacji tej kluczowej inwestycji transportowej dla rozwoju Polski Północnej.

Ziemia Słupska oraz Koszalińska, zgodnie z diagnozą przedstawioną w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju należą do skrajnie peryferyjnych, z punktu widzenia dostępności transportowej, obszarów Polski, co znacząco obniża ich atrakcyjność inwestycyjną i osiedleńczą, a w konsekwencji skutkuje ich marginalizacją i odpływem mieszkańców oraz inwestorów. Obserwowane są na tym obszarze negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze o charakterze strukturalnym, takie jak bezrobocie, wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, problemy z lokowaniem inwestycji zewnętrznych, czy utrudnione warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Droga ekspresowa S6 ma strategiczne znaczenie dla Polski Północnej, stanowiąc jeden z najważniejszych elementów krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe miasta Polski Północnej: Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin i Szczecin. Ma również kluczowe znaczenie gospodarcze – łącząc strategiczne polskie porty morskie – Gdańsk, Gdynię oraz Szczecin-Świnoujście. Od niej odchodzą w kierunku północnym drogi obsługujące nadmorskie ośrodki turystyczne, zaś w kierunku południowym — połączenia z centrum kraju. Wraz z linią kolejową nr 202 stanowi część północnego transeuropejskiego korytarza transportowego Via Hanseatica prowadzącego z Niemiec, poprzez Polskę, Obwód Kaliningradzki, do państw nadbałtyckich.

Strategiczne znaczenie drogi ekspresowej S6 potwierdzono zarówno z poziomu Unii Europejskiej – zaliczenie do kompleksowej sieci TEN-T, jak w dokumentach strategicznych polskiego Rządu:

–        Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do  2020 r. z perspektywą do 2030 r.;

–        Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Konieczność jej budowy potwierdzają także zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego zawartych pomiędzy Stroną Rządową oraz Samorządem Województwa Pomorskiego i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Droga ekspresowa S6, na całym przebiegu, przewidziana została do realizacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Polityki Spójności 2014-2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), co zostało potwierdzone wpisaniem poszczególnych etapów inwestycji na listę dużych projektów Programu.

Z niewiadomych nam przyczyn, polski Rząd zrezygnował jednak z realizacji inwestycji kluczowej z punktu widzenia poprawy dostępności transportowej Ziemi Słupskiej i Koszalińskiej na odcinku Koszalin – Bożepole Wielkie.

Zwracamy uwagę Komisji Europejskiej na fakt, iż tylko realizacja drogi ekspresowej S6 na całym zaplanowanym przebiegu umożliwi uzyskanie trwałego efektu gospodarczego i społecznego dla Polski Północnej.

Apelujemy zatem do Komisji Europejskiej o podjęcie dialogu z polskim Rządem kierunku zapewnienia ciągłości realizacyjnej całej inwestycji, zwłaszcza, że odcinki Szczecin – Koszalin oraz Bożepole Wielkie – Trójmiasto uzyskały już stosowne decyzje po stronie polskiej i są lub będą w najbliższym czasie realizowane.

O budowę drogi ekspresowej S6 na całym przebiegu samorządy terytorialne Pomorza zabiegają od lat. O połączenie miast Pomorza z krajami ościennymi na osi wschód – zachód apelowali także parlamentarzyści Euroregionu Bałtyk wskazując, prawie dekadę temu, konieczność włączenia tzw. Korytarza Północnego Via i Rail Hanseatica do sieci TEN-T. Ponadto, 21 samorządów – gminy i powiaty z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego – przez które ma przebiegać droga ekspresowa S6, zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz przyspieszenia realizacji inwestycji, utworzyło Stowarzyszenie Samorządowe S6. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności promowanie idei budowy drogi ekspresowej S6, wspieranie przygotowania i realizacji inwestycji oraz współpraca   w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów leżących w obszarze jej oddziaływania.

O budowę kompletnego przebiegu drogi S6, zgodnej z koncepcją programową i decyzją środowiskową, bez pomijania żadnego jej odcinka, apelują w licznych petycjach i protestach mieszkańcy, samorządowcy, parlamentarzyści, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Najważniejsze z nich przedstawiamy w załączeniu. Niestety, polski Rząd pozostał obojętny na tysiące zebranych głosów w tej sprawie.

W naszym przekonaniu kompleksowa i całościowa budowa drogi ekspresowej S6 powinna należeć do priorytetów inwestycyjnych państwa, bowiem przyczyni się do racjonalnego rozwoju obszaru Polski Północnej i skomunikowania jej z państwami ościennymi. Odłożenie w bliżej nieokreśloną przyszłość realizacji trasy ekspresowej S6 na terenie Ziemi Słupskiej i Koszalińskiej będzie oznaczało dalsze pogłębianie się różnic w rozwoju kraju i wewnątrz regionów pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Miasto Słupsk
Miasto Koszalin
Miasto Ustka
Miasto Lębork
Miasto Łeba
Gmina Kobylnica
Gmina Słupsk
Gmina Damnica
Gmina Ustka
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa
Akademia Pomorska w Słupsku