Rozpoczął się nabór do żłobków

Zaczął się nabór do miejskich żłobków na nowy rok szkolny 2016/2017. Rekrutacja skierowana jest do rodziców dzieci, które 1 września 2016 r. ukończą 20 tydzień życia.

Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka. Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2014, 2015, 2016 roku i odbywa się w następujących placówkach:

  • Żłobek Nr 1 ul. Andersa 4 (tel 59 842 67 49),
  • Żłobek Nr 2 ul. 3- go Maja 78 (tel. 59 842 67 22),
  • Żłobek Nr 3 ul. Łukasiewicza 4 (tel. 842 67 67).

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka:

  1. Złożenie karty zgłoszenia dziecka do żłobka. Karta dostępna jest w/w placówkach żłobkowych, stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich. Istnieje możliwość złożenia karty przyjęcia dziecka do żłobka poprzez platformę e-puap.
  2. Posiadanie zameldowania rodziców oraz dziecka na terenie miasta Słupska.
  3. Praca zawodowa lub nauka w szkołach i uczelniach dziennych obojga rodziców potwierdzona:                          -zaświadczeniem pracodawcy,                                       -aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej,                                                -zaświadczeniem szkoły lub uczelni dziennej.

Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie później niż w miesiącu poprzedzającym złożenie karty zgłoszenia dziecka do wybranego żłobka. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do żłobka należy składać od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w wybranej placówce.

Informację o dzieciach przyjętych do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku na rok szkolny 2016/2017 będzie można uzyskać począwszy od 16 maja 2016 roku osobiście w wybranej placówce. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, którzy kartę zgłoszenia dziecka do żłobka złożą przez platformę e-puap, tą samą drogą zostaną powiadomieni o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do żłobka. Karty złożone po terminie naboru będą przyjmowane na listę rezerwową.