Rada Miejska – Ostatnia sesja – Informacje Słupsk – 30.12.2014

Informacje Słupsk – 30.12.2014

Rada Miejska – ostatnia sesja w 2014 roku.
W okresie pomiędzy świętami a nowym rokiem da się wyczuć w powietrzu delikatne rozleniwienie miasta. Ludzi na ulicach jakby mniej, o czym przekonaliśmy się w trakcie realizacji sylwestrowego odcinka Słupskiej Sondy Ulicznej. Niewątpliwie wtorkowym tematem numer jeden była ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Odwiedziliśmy również z kamerą słupską Galerię Kameralną i Halę Gryfia, gdzie koszykarze Energi Czarnych Słupsk pokonali Polski Cukier Toruń.

Rada Miejska – Rada Miasta


Rada Miejska jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym w mieście. Pełni więc rolę organu przedstawicielskiego w mieście, podobnie jak Sejm RP na poziomie ogólnokrajowym. Rada wybierana jest na czteroletnią kadencję.

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie prac rady, prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.

Rada powołuje stałe komisje problemowe, które odpowiadają za poszczególne dziedziny życia w mieście.

Do wyłącznych uprawnień Rady należą między innymi:

  • uchwalanie statutu miasta,
  • ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta – na wniosek prezydenta,
  • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
  • uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uchwalanie programów gospodarczych,
  • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu.