Przerobili pośredniak na mieszkanie chronione. Pierwsze takie w powiecie słupskim

Powiat słupski uruchamia pierwsze w swojej historii mieszkanie chronione.

Będzie ono istotnym wsparciem do usamodzielnienia dla młodych ludzi opuszczających pieczę zastępczą i ułatwi im start w dorosłe życie.

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby opuszczające pieczę zastępczą do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie chronione jest przyznawane a€“ż do czasu uzyskania przez te osoby innych możliwości zamieszkania.

– W przygotowanym w ramach środków własnych powiatu obiekcie będzie mogło mieszkać równocześnie 6 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodzinne domy dziecka lub rodziny zastępcze – informuje Paweł Lisowski z zarządu powiatu słupskiego.

– Mieszkanie jest umeblowane i w pełni wyposażone, pobyt w mim będzie czasowy.

– Warunkiem korzystania ze wsparcia będzie kontynuowanie nauki przez osobę oraz realizowanie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

Osoby usamodzielniane będą kierowane do mieszkania chronionego na podstawie decyzji wydawanej przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Osoby te będą ponosiły częściową odpłatność za pobyt w mieszkaniu uzależnioną od ich sytuacji dochodowej.

Wychowankowie, których dochód nie będzie przekraczał kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nie będą ponosili odpłatności – zaznacza Lisowski.

Pierwsze takie w powiecie słupskim

Z wychowankami korzystającymi z mieszkania chronionego podpisywany będzie kontrakt określający wzajemne prawa i obowiązki oraz zasady współpracy użytkowników mieszkania z opiekunem.

Nadzór nad mieszkaniem oraz pracę z wychowankami korzystającymi z tego rodzaju wsparcia prowadzić będą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.