Pomorze wysyła apel do rządu: wybudujcie S6. Zobacz co napisali samorządowcy

Dzisiaj w Lęborku, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wraz samorządowcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych podpisał apel skierowany do Rządu RP.

To reakcja Pomorza na to, że przedstawiciele rządu odkładają budowę drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim na bliżej nieokreśloną przyszłość, nadszedł czas, aby Pomorzanie zabrali wspólny głos w tej sprawie.

Apel Mieszkańców Pomorza

Apel Mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 na terenie województwa pomorskiego

Z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach  wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Nie przemawia do nas przedstawicieli pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa pomorskiego argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych.

Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów.

Droga ekspresowa S6

Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego.

Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE.

Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020.

Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową.

Ważna i strategiczna inwestycja

Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego.

Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7, będzie stanowić kręgosłup transportowy województwa, a także Polski Północnej.

Budowa drogi ekspresowej S6 zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego zachodniej części województwa z Trójmiastem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów.

Warto w tym miejscu zauważyć, że obszar zachodniej części województwa został wskazany w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako obszar zmarginalizowany.

Projekt SOR wskazuje również na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

Brak tej ważnej dla nas, strategicznej z punktu widzenia regionu, drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego.

Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców tej części Pomorza.

Dlatego wspólnie apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją tej ważnej dla Pomorza i Polski inwestycji.