Ogólne zasady funkcjonowania Referatu Rejestracji Pojazdów

W związku z olbrzymim zainteresowaniem oraz licznymi zapytaniami mieszkańców dot. sposobu załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdów w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Słupsku, poniżej przedstawiamy ogólne zasady funkcjonowania Referatu Rejestracji Pojazdów.

  1. Na dokonanie każdego rodzaju rejestracji pojazdu (nowego, sprowadzonego z zagranicy, zarejestrowanego w kraju) nie ma potrzeby telefonicznego umawiania wizyty.
  2. Sprawę należy zainicjować wrzucając do urny, znajdującej się w Pałacu Ślubów ratusza (Plac Zwycięstwa 3) zaklejoną kopertę z opisem „Rejestracja pojazdów”, zawierającą komplet niezbędnych dokumentów, tj. m.in. wypełniony i podpisany wniosek (COM-RP-1), oryginały wszystkich posiadanych dowodów własności pojazdu (umów / faktur), dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, dokument odprawy celnej lub zapłaty akcyzy i tłumaczenia dokumentów (w przypadku pojazdów sprowadzonych), świadectwo homologacji / zgodności i oświadczenie o danych pojazdu (w przypadku pojazdów nowych), dokumenty „firmowe” takie jak odpis KRS, zaświadczenie REGON, pełnomocnictwa (w przypadku rejestracji przez przedsiębiorców, np. firmy leasingowe).
  3. W każdym z ww. przypadków należy również załączyć dowód potwierdzenia uiszczenia opłaty komunikacyjnej a także skarbowej (w przypadku załączonych pełnomocnictw).
  4. Do urny prosimy nie wrzucać tablic rejestracyjnych! Będą one odbierane (lub legalizowane w przypadku posiadania już naszych tablic „GS…”) podczas wydawania nowych oznaczeń, tj. pozwolenia czasowego i decyzji o rejestracji czasowej pojazdu, w terminie umówionym telefonicznie przez pracownika urzędu.
  5. W podobny sposób można zainicjować także inne sprawy związane z rejestracją pojazdów, tj. wpisy /wykreślenia adnotacji do dowodu rejestracyjnego, składać wnioski na wtórniki / wymianę dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu.
  6. Bardzo ważnym jest podanie numeru telefonu, który umożliwi kontakt pracownika w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów a także w celu ustalenia terminu odbioru /wydania przygotowanych dokumentów, oznaczeń i tablic rejestracyjnych.

Zgłoszenia zbycia / nabycia pojazdu można dokonywać tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

Telefoniczne umawianie wizyty w Urzędzie dotyczy tylko odbioru stałego dowodu rejestracyjnego i/lub karty pojazdu. W tym celu należy zadzwonić na jeden z niżej podanych nr telefonów.

Innym sposobem odbioru ww. dokumentów jest wrzucenie (w zabezpieczonej kopercie opisanej „Rejestracja Pojazdów”) pozwolenia czasowego (lub dotychczasowego dowodu rej.) wraz z numerem telefonu do wymienionej na wstępie urny. W tym przypadku pracownik, po przygotowaniu dokumentów, oddzwania celem ustalenia dogodnego terminu ich wydania.

Wszystkie procedury i wnioski zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (oznaczenie „COM-RP-…”) pod adresem: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/procedury/wydzialy/121.html

Niezbędne numery rachunków bankowych Miasta Słupsk:

opłata komunikacyjna: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

opłata skarbowa: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

Szczegółowych informacji pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów udzielają pod następującymi numerami telefonów: 84 88 374, 84 88 423, 84 88 378.

Ze względu na olbrzymią ilość korespondencji oraz przyjmowanych telefonów apelujemy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Zwracamy się również do naszych mieszkańców z prośbą rozważenia czy dana sprawa jest obecnie niezbędna do załatwienia czy też można poczekać z jej realizacją w najbliższych tygodniach. Dotyczy to np. wymiany dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na terminy badań technicznych. Przypominamy także, że od dnia 1 października 2018 r. po drodze można poruszać się pojazdem bez posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego.

KASY w Urzędzie Miejskim w Słupsku są nieczynne!