Najbliższe nabory wniosków przełożone – informuje SGR

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Słowińska Grupa Rybacka przeniosła terminy 3 konkursów, których pierwotny termin upłynąłby na początku kwietnia.

I co dalej?

W obecnej sytuacji panującej w kraju Słowińska Grupa Rybacka zmuszona była odwołać nabory w terminie 17 marca – 02 kwietnia 2020. Ale nic straconego. Konkursy odbędą się w najbliższym możliwym terminie po zażegnaniu zagrożeń związanych z koronawirusem oraz po zakończeniu procedury ponownego ogłoszenia naborów. Pieniądze przeznaczone na poszczególne działania pozostają w budżecie, w związku z czym wysokość dofinansowania się nie zmieni. Osoby, które przygotowują się do złożenia wniosków, mogą przesyłać je do konsultacji na adres mailowy Biura SGR (biuro@sgr.org.pl).

Do kogo skierowane będą konkursy?

Nabory kierowane do wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru SGR dotyczyć będą podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru oraz rozwijania łańcuchów dostaw produktów rybackich. Natomiast trzeci konkurs skierowany będzie do osób z sektora rybackiego, które zamierzają dywersyfikować swoje dochody.

Jaka kwotę będzie można pozyskać?

Osoby chcące założyć lub rozwinąć działalność w zakresie potencjału wodnego mogą uzyskać dofinansowanie do 222 408,50 zł na jeden projekt. W przypadku rozwinięcia łańcuchów dostaw maksymalna kwota dotacji wynosi 248 053,68 zł. Natomiast wsparcie na dywersyfikację „rybackich” źródeł przychodów to 235 418,71 zł. Intensywność pomocy dla rybaków przybrzeżnych ustalona jest na poziomie 80%. Pozostali wnioskodawcy będą musieli wnieść min. 50% wkładu własnego.

Warto wiedzieć, że …..
– Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń
i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
– Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.