Nad morzem będzie czyściej. Ustka zdobyła duże pieniądze na gospodarkę ściekami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ze środków unijnego Funduszu Spójności projekty mające na celu rozwój i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w kolejnych ośmiu polskich aglomeracjach. Do podpisania serii umów o udzieleniu dotacji doszło w dniach 10-21 maja br. w Warszawie. 

Wsparte finansowo zostaną projekty w Górze Kalwarii (woj. mazowieckie), Rudzie Śląskiej (woj. śląskie), Malborku (woj. pomorskie), Ustce (woj. pomorskie), Kościerzynie (woj. pomorskie), Kolnie (woj. podlaskie) oraz Mińsku Mazowieckim i Węgrowie (woj. mazowieckie). Wszystkie te przedsięwzięcia będą kosztowały łącznie ponad 236 mln zł, a dotacje przekazane przez NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosą ponad 121 mln zł.

Ponad 22,5 mln unijnej dotacji z NFOŚiGW otrzyma Ustka na poprawienie efektywności gospodarki ściekowej na swoim terenie. Beneficjentem jest przedsiębiorstwo Wodociągi Ustka Sp. z.o.o., które przeprowadzi wszystkie prace zaakceptowane przez NFOŚiGW w biznesplanie projektu Całkowity koszt planowanych prac wyniesie 43 703 500 zł, a dotacja to dokładnie 22 687 222 zł.

Dzięki inwestycji na terenie miejscowej oczyszczani ścieków nastąpi modernizacja przeróbki osadów ściekowych i instalacji do wytwarzania z nich biogazu. Poprawi się także przepustowość i jakość przetworzonych ścieków. Ilość suchej masy osadów ściekowych poddawanych przetwarzaniu wyniesie 0,65 tys. ton na rok. Prace modernizacyjne zostaną zakończone pod koniec lipca 2022 r. a efekt ekologiczny ma być uzyskany już 14 lipca 2023 r.

Prezes Zarządu spółki Wodociągi Ustka, Krzysztof Czajkowski, tak skomentował otrzymanie dotacji: – Dla nas bardzo istotne jest zmodernizowanie największych obiektów zaplecza utylizacji ścieków, czyli oczyszczalni i przepompowni. Bez tego mielibyśmy duże problemy eksploatacyjne. Potrzebujemy większej wydajności w obiekcie, ponieważ zwiększają się nam przepływy na terenie Ustki i niektórych terenach w gminie. Wpływ ma na to turystyka, trochę przemysł, a także rosnąca liczba mieszkańców. Obecnie jesteśmy już na granicy możliwości odbierania ścieków. Ponadto przepompownia jest już wiekowa, a dotychczasowa technika bardzo wyeksploatowana. Brak modernizacji mógłby z czasem spowodować nawet katastrofę ekologiczną.

Wszystkie dofinasowane inwestycje wpisują się w działania zapewniające ochronę środowiska naturalnego, także pod kątem przeciwdziałania ewentualnym katastrofom ekologicznym w wymienionych aglomeracjach. Spełnią one także wymogi Dyrektywy Rady 91/271/EWG i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Źródłem dofinansowania tych projektów jest działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – które jest wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.