Nabór do Przedszkola Terapeutycznego

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) rozpoczęto internetowy lub sms-owy nabór do Przedszkola Terapeutycznego Fundacji Nadzieja w Słupsku.

Podstawą do przyjęcia dziecka jest:
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
– wypełnienie „karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” znajdującej się w załączniku.

Ilość miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Dokumenty należy kierować:
– na adres mailowy: biuro@fundacjanadzieja.slupsk.pl
– bądź sms na numer telefonu 501-741-736

Przedszkole Terapeutyczne

przy Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA”
w Słupsku

Przedszkole zapewnia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne, realizację podstawy wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

Dodatkowo wszystkie dzieci korzystają z zajęć hipoterapii, fizjoterapii, terapii SI, zajęć
z logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem, terapeutą zajęciowym.

Załączniki