Możesz umorzyć 75 procent swojego długu za korzystanie z mieszkania

Od 2 lutego 2016 roku rusza program restrukturyzacji zadłużenia. Z inicjatywy prezydenta Słupska do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. można złożyć wniosek i ubiegać się o umorzenie zadłużenia za korzystanie z mieszkania.

Możesz umorzyć 75 procent swojego długu

Ile może zostać umorzone?

Dłużnik ma dwie możliwości wyboru umorzenia zadłużenia. Pierwsza wersja zakłada spłatę w ciągu 3 miesięcy, ale jednorazowo. Wówczas dłużnikowi umorzy się aż 75% zadłużenia. W drugiej wersji zadłużony może spłacić należność w kilku ratach, ale nie później niż do 15 grudnia 2017 roku. Wtedy może on zapłacić tylko 55 % zadłużenia.

Kto może ubiegać się o umorzenie zadłużenia?

Do Programu może przystąpić dłużnik, który do 30 września 2015 roku posiadał zadłużenie powyżej 1 roku za korzystanie z lokalu.
Musi również złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia do 31 marca 2016 roku.
By wniosek rozpatrzony był pozytywnie lokal dłużnika nie może być zdewastowany.

Kiedy nastąpi umorzenie zadłużenia?

Reklama - Podnośnik koszowy w SłupskuPodnośnik koszowy Słupsk

Umorzenie zadłużenia nastąpi na początku 2018 roku. Oczywiście pod warunkiem, że spłacone będą pozostałe części zadłużenia, a bieżące płatności za korzystanie z lokali będą spłacane terminowo i w pełnej wysokości.

Po wniosek trzeba udać się do siedziby PGM przy ul. Tuwima 4 bądź pobrać ze strony internetowej PGM.

Oto fragmenty Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku

Mając na uwadze interes publiczny, w szczególności zwiększenie wpływów z tytułu zaległych opłat za
korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych oraz utrwalanie obowiązku terminowego wnoszenia bieżących
opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych ustala się „Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015 – 2018,” stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

W zakresie uregulowanym w „Zasadach restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015 – 2018” nie mają zastosowania przepisy uchwały
Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta
Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych w brzmieniu określonym w
tekście jednolitym ogłoszonym uchwałą Nr XXX/425/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012
roku, ze zmianą.

Reklama