Możesz umorzyć 75 procent swojego długu za korzystanie z mieszkania

Od 2 lutego 2016 roku rusza program restrukturyzacji zadłużenia. Z inicjatywy prezydenta Słupska do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. można złożyć wniosek i ubiegać się o umorzenie zadłużenia za korzystanie z mieszkania.

Możesz umorzyć 75 procent swojego długu

Ile może zostać umorzone?

Dłużnik ma dwie możliwości wyboru umorzenia zadłużenia. Pierwsza wersja zakłada spłatę w ciągu 3 miesięcy, ale jednorazowo. Wówczas dłużnikowi umorzy się aż 75% zadłużenia. W drugiej wersji zadłużony może spłacić należność w kilku ratach, ale nie później niż do 15 grudnia 2017 roku. Wtedy może on zapłacić tylko 55 % zadłużenia.

Kto może ubiegać się o umorzenie zadłużenia?

Do Programu może przystąpić dłużnik, który do 30 września 2015 roku posiadał zadłużenie powyżej 1 roku za korzystanie z lokalu.
Musi również złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia do 31 marca 2016 roku.
By wniosek rozpatrzony był pozytywnie lokal dłużnika nie może być zdewastowany.

Kiedy nastąpi umorzenie zadłużenia?

Umorzenie zadłużenia nastąpi na początku 2018 roku. Oczywiście pod warunkiem, że spłacone będą pozostałe części zadłużenia, a bieżące płatności za korzystanie z lokali będą spłacane terminowo i w pełnej wysokości.

Po wniosek trzeba udać się do siedziby PGM przy ul. Tuwima 4 bądź pobrać ze strony internetowej PGM.

Oto fragmenty Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku

Mając na uwadze interes publiczny, w szczególności zwiększenie wpływów z tytułu zaległych opłat za
korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych oraz utrwalanie obowiązku terminowego wnoszenia bieżących
opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych ustala się „Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015 – 2018,” stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

W zakresie uregulowanym w „Zasadach restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015 – 2018” nie mają zastosowania przepisy uchwały
Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta
Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych w brzmieniu określonym w
tekście jednolitym ogłoszonym uchwałą Nr XXX/425/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012
roku, ze zmianą.