Młody mieszkaniec powiatu domaga się utworzenia rad młodzieżowych w każdej gminie

Dawid Skrzypiec, reprezentujący nasz region jako poseł XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży w formie petycji rozesłanej do wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu powiatu słupskiego, wnosi o utworzenie w gminach Młodzieżowych Rad Gmin/Miast.

Domaga się utworzenia rad młodzieżowych

Petycja w najbliższy piątek zostanie rozesłana do wszystkich wójtów/ burmistrzów oraz przewodniczących rad gmin/miast z terenu powiatu słupskiego. -Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, „Rada gminna na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej „charakter konsultacyjny” – zaznacza Dawid Skrzypiec, poseł XXI SDiM Ambasador Dialogu Usystematyzowanego. – Możliwość ta wpisana jest w działania podejmowane przez gminę na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród jej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Taka petycja w samorządach regionu słupskiego jest czymś nowym. Ustawa o petycjach uchwalona została w połowie 2014 r. Weszła w życie we wrześniu 2015 r. Obywatele uzyskali możliwość wpływu na kształt aktów prawnych uchwalanych lokalnie. Petycje mogą dotyczyć uchwały rady miast czy gminy, być postulatem dotyczącym oczekiwanego kształtu takich uchwał czy w ogóle inicjować podjęcie uchwały w danym temacie.