Mieszkańcy powiatu słupskiego stracą na bezrobotnym

Okres pobierania zasiłku od 01.01.2018 r. na obszarze Powiatu Słupskiego i Miasta Słupska wynosi 180 dni. Wcześniej, do końca 2017 bezrobotni z terenu Powiatu Słupskiego
pobierali zasiłek przez okres 365.

Spowodowane jest to zmniejszeniem stopy bezrobocia na obszarze Powiatu Słupskiego. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłek przysługuje przez 180 dni; dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy
bezrobocia w kraju, przez 365 dni – jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu  30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. – Na obszarze Powiatu Słupskiego stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2017
roku wyniosła 9,6%, nie przekroczyła więc 150% stopy bezrobocia w kraju, która wynosiła równo 7% -informuje Marcin Horbowy z PUP w Słupsku.

Powyższa informacja nie dotyczy bezrobotnych:powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub,którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat,  a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do
zasiłku przez tego bezrobotnego, lub, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, którzy w dalszym ciągu otrzymywać będą zasiłek przez okres 365 dni.