Jak pozyskać 500 zł na dziecko i ile będzie to kosztowało Słupsk?

Ministerstwo przygotowało projekt 500 plus na każde dziecko, ale to biedne samorządy będą musiały przyjąć na swoje barki jego realizację.  Miasto Słupsk szacunkowo będzie musiało zatrudnić około 10 osób, które będą zajmowały się świadczeniami wychowawczymi 500 plus. Roczny koszt zatrudnionych osób to dla miasta około pół miliona złotych.

-Miasto wyręcza instytucje państwowe w pewnych działaniach, ponosząc  dodatkowe koszty tej pracy- twierdzi Robert Biedroń,prezydent Słupska.

 

A jak otrzymać 500 zł na dziecko? Oto kilka wskazówek:

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze nie będzie musiała do niego dołączać zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie; dane te urzędnicy będą zobowiązani pozyskać samodzielnie. Świadczenie to będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.

 

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). We wniosku trzeba będzie podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Wnioski będzie można składać przez internet.

 

Projekt rozporządzenia stanowi, że do wniosku należy dołączyć m.in. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, w przypadku cudzoziemców – określonych zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.