Centrum Kultury Gminy Słupsk z dofinansowaniem

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk z przyjemnością informuje o przystąpieniu do realizacji projektu „Przebudowa i doposażenie obiektu „Kuźnia Rybacka” oraz popularyzacja wędkarstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego w miejscowości Wiklino”, na którego realizację pozyskało dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł w konkursie ogłoszonym przez Słowińską Grupę Rybacką w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.

W ramach podjętych działań przebudowane i rozbudowane zostanie Centrum Aktywności Lokalnej (świetlica wiejska) w Wiklinie. Budynek zostanie przekształcony w „Kuźnię Rybacką” miejsce spotkań i integracji mieszkańców oraz turystów. Będzie to miejsce, którego działalność tematycznie związana będzie z szeroko pojętym rybactwem i rybołówstwem.

Całkowita zakładana wartość projektu wynosi 1 800 000 zł. Zakończenie całej inwestycji wraz z wyposażeniem obiektu planowane jest na kwiecień 2021 roku.

Zmodernizowane zostaną dotychczasowe pomieszczenia, zaś powierzchnia obiektu zwiększy się niemal dwukrotnie. Znacząco rozbudowana i wyposażona w dodatkowy sprzęt zostanie działająca prężnie w placówce pracownia ceramiczna, zakupiony zostanie sprzęt multimedialny oraz wyposażenie wystawiennicze. Na ściankach wystawienniczych i w gablotach umieszczone zostaną tablice informacyjne poświęcone edukacji: gatunkom ryb, wymiarom i okresom ochronnym.

To, a także organizacja infrastruktury zewnętrznej (stoły i ławy) pozwoli na stworzenie miejsca innowacyjnego, nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska wędkarskiego, a jednocześnie promującego wędkarstwo zrównoważone, zgodne z obowiązującymi przepisami, promującego racjonalna gospodarkę na akwenach rybackich w zgodzie z naturą. W obiekcie umieszczone zostanie w pełni wyposażone akwarium z roślinnością oraz rybami.

Pozwoli to na stworzenie sekcji akwarystycznej, która stanowić będzie innowacyjną formę pracy z wszystkimi grupami wiekowymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W celu odpowiedniego doboru sprzętu i gatunków ryb zostanie zorganizowane spotkanie szkoleniowe z hodowcą ryb akwariowych, odbywać się będą także spotkania z akwarystami, dzięki którym uczestnicy zdobędą wiedzę do założenia własnego akwarium. Szeroko prowadzona działalność obejmie również działalność pracowni ceramicznej – wykorzystanie tematyki związanej z akwakulturą, wykorzystanie motywów roślinnych oraz wykonywanie ozdobnych ryb.

Dzięki tym kompleksowym działaniom obiekt w Wiklinie stanie się pierwszym miejscem kulturalnym w regionie bazującym w pracy na szeroko pojętej tematyce wędkarstwa, rybołówstwa i akwarystyki.

Zakłada się wykorzystanie obiektu do prowadzenia imprez promujących obszar SGR w zakresie połowu ryb (wykorzystanie lokalnych zasobów terenu – staw), wystaw wyrobów garncarskich, których tematem również będą „ryby” oraz spotkań z wędkarzami, przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego poświęconych wędkarstwu. Imprezy będą odbywać się cyklicznie raz do roku w okresie letnim (pierwsza zaplanowana jest po zakończeniu realizacji inwestycji w 2021 roku), tak aby mogli uczestniczyć w niej zarówno mieszkańcy obszaru SGR jak i również turyści.