Znów zmiany w radach nadzorczych słupskich spółek

Zmiany w radach nadzorczych. Prezydent Słupska wprowadził zmianę zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego, które ma celu usprawnić nadzór właścicielski nad słupskimi spółkami komunalnymi.

Zmiany w radach nadzorczych

W stosunku do dotychczas obowiązujących „Zasad nadzoru” wprowadzono m.in. następujące zmiany: wprowadzono zapisy informujące o wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto członków rad nadzorczych oraz zarządów w spółkach, ograniczono liczbę członków rad nadzorczych do ustawowego minimum z wyłączeniem spółek z większościowym udziałem miasta Słupska, usunięto zapis dotyczący udziału w składach rad nadzorczych pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Wprowadzono zapis dotyczący wprowadzenia obowiązku przeprowadzania kontroli przez rady nadzorcze. Zadbano też o zapewnienie jawności i przejrzystości działalności gospodarczej spółek.

Do prac nad nowym zarządzeniem zostali zaproszeni Radni Rady Miejskiej, Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek miejskich oraz ich prezesi.