XIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku zwołała obrady Rady Miejskiej na dzień 27 listopada 2019 r. o godz 9.00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego.

XIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 19 sierpnia 2019 r. wg stanu na dzień 10 listopada 2019 r.

 3. Raport Prezydenta Miasta Słupska za lata 2017-2018 z wykonania Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

 4. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska za rok szkolny 2018/2019.

 5. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

 6. Opinia Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Słupsku w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz informacja Prezydenta Miasta Słupska o podmiotach, w których wykonywana będzie praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna.

 7. Informacja Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku o możliwości wykonywania pracy przez skazanych oraz informacja Prezydenta Miasta Słupska o liczbie i treści zgłoszonych zapotrzebowań oraz o podmiotach.

 8. Podjęcie apelu do mieszkańców Miasta Słupska w związku z kryzysem klimatycznym (druk nr 13/36).

 9. Podjęcie apelu do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka w związku z zamiarem likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku (druk nr 13/40).

 10. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 13/38),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 13/39),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 13/42),

  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 13/44),

  5. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupsku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 13/2),

  6. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 13/4),

  7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 15 w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 15 (druk nr 13/6),

  8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, przy ul. Adama Mickiewicza 32 w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, przy ul. Adama Mickiewicza 32 (druk nr 13/7),

  9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku, przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku, przy ul. Marii Zaborowskiej 2 (druk nr 13/8),

  10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku, przy ul. Deotymy 15a w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku, przy ul. Deotymy 15a (druk nr 13/9),

  11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Liceum Plastycznego w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, przy ul. Karola Szymanowskiego 5 w pięcioletnie Liceum Sztuk Plastycznych w Słupsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, przy ul. Karola Szymanowskiego 5 (druk nr 13/10),

  12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, przy ul. Królowej Jadwigi 3 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Słupsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, przy ul. Królowej Jadwigi 3 (druk nr 13/11),

  13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 60 w pięcioletnie Technikum nr 1 w Słupsku wchodzące w skład Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 60 (druk nr 13/12),

  14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, przy ul. Królowej Jadwigi 3 w pięcioletnie Technikum nr 2 w Słupsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, przy ul. Królowej Jadwigi 3 (druk nr 13/13),

  15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, przy ul. Karola Szymanowskiego 5 w pięcioletnie Technikum nr 3 w Słupsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, przy ul. Karola Szymanowskiego 5 (druk nr 13/14),

  16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, przy ul. Niedziałkowskiego 2 w pięcioletnie Technikum nr 4 w Słupsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, przy ul. Niedziałkowskiego 2 (druk nr 13/15),

  17. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, przy ul. Jana Sobieskiego 3 w pięcioletnie Technikum nr 5 w Słupsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, przy ul. Jana Sobieskiego 3 (druk nr 13/16),

  18. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku, przy ul. Koszalińskiej 5 w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Słupsku wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku, przy ul. Koszalińskiej 5 (druk nr 13/17),

  19. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Słupsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, przy ul. Królowej Jadwigi 3 (druk nr 13/18),

  20. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok (druk nr 13/19),

  21. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska (druk nr 13/3),

  22. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług społecznych realizowanych przez Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku (druk nr 13/1),

  23. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego (druk nr 13/21),

  24. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowanej nieruchomości Miastu Słupsk (druk nr 13/22),

  25. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Henryka Pobożnego (druk nr 13/23),

  26. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w Słupsku przy ulicy Ogrodowej (druk nr 13/24),

  27. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej (druk nr 13/25),

  28. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/521/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej (druk nr 13/5),

  29. w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES” (druk nr 13/26),

  30. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i technicznych drzewa gatunku jesion wyniosły, znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 278W (druk nr 13/27),

  31. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (druk nr 13/28),

  32. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (druk nr 13/29),

  33. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska
   (druk nr 13/30),

  34. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 13/31),

  35. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 13/32),

  36. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk (druk nr 13/33),

  37. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Słupska do InnoBaltica Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i objęcia przez Miasto Słupsk udziałów w tej Spółce (druk nr 13/34),

  38. w sprawie powierzenia Spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Miasta Słupska z zakresu publicznego transportu zbiorowego (druk nr 13/35),

  39. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Miasta Słupska (druk nr 13/37),

  40. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów nieodebranych przez podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydata, który nie został wybrany na ławnika (druk nr 13/20).

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność miejskiej jednostki organizacyjnej – Wodociągi Słupsk
  Sp. z o.o. (druk nr 13/41).

 2. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Miasta Słupska – Dyrektora Przedszkola nr 8 w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 13/43).

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Sprawy bieżące.

Żródło: http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/256.html