W przyszłym roku gmina Słupsk wyda więcej pieniędzy niż zarobi

Radni gminy Słupsk ustalili dziś budżet gminy na 2016 rok. Plan dochodów ustalono w kwocie 80 milionów zł, a wydatki na poziomie prawie 84 miliony zł.

Dochody własne gminy to ponad 49 mln. zł co stanowi 61,5 % dochodów ogółem, subwencje z budżetu państwa to 23,5 % dochodów ogółem, natomiast dotacje na zadania zlecone to kwota ponad 5 mln. zł co stanowi 6,3 % dochodów ogółem, dotację na zadania własne stanowi kwota prawie 7 mln. zł tj. 8,7% ogółem.

Słupsk wyda więcej pieniędzy

– Kwota planowanych wydatków to wartość 83.988.526 zł, z tego prawie 30 mln. Czyli 33,4 % przeznaczonych zostanie na inwestycje – informuje Ewa Guzińaka z Urzędu Gminy Słupsk. – Istotne inwestycje zaplanowane na rok 2016 to między innymi: przebudowa ulicy Miejskiej w Siemianicach, udział w modernizacji drogi Głobino – Warblewo. Na rok 2016 planowane jest również zakończenie budowy świetlicy we Wrześciu, rozpoczęcie budowy Osiedlowego Centrum Kultury w Redzikowie, planuje się również rozpoczęcie budowy obiektu szkolnego w Bierkowie.

Rozpocznie się również projektowanie rozbudowy Zespołu Szkół w Siemianicach. Dużą inwestycją w roku 2016 będzie projekt Prosument. Koszt tego zadania wyniesie 2,4 mln. zł. Zadanie to jest w 100% finansowane z NFOŚiGW. Na inicjatywy lokalne zaplanowano kwotę 420 tys. zł., natomiast Fundusz Sołecki to kwota 853 tys. zł. Dużą kwotę już tradycyjnie zaplanowano na oświatę, jest to wartość 22,4 mln. zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Słupsk kontynuowane będą programy zdrowotne, profilaktyczne oraz prorodzinne: krioterapia, „Zdrowa Żywność” Karta Dużej Rodziny” oraz „Nasza Gmina to Rodzina”. Od roku 2016 rusza na terenie gminy Słupsk Karta Seniora oraz Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Planując budżet na rok 2016 udało się wygenerować nadwyżkę operacyjną w wysokości 14,5 mln. zł.